I DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

1. REGULAMIN dotyczy sprzedaży biletów dokonywanej za pośrednictwem serwisu  biletowego (dalej “Serwis” lub “Serwis biletowy”) prowadzonego przez Trebiada Sp. z o.o. Udostępnionego  pod adresem wydarzenia.partnerskieklubybiznesu.pl

2. Serwis biletowy udostępniony pod nazwą Wydarzenia PKB przez Trebiada Sp z o.o.. z siedzibą w Poznaniu od adresem: Ratajczaka 26/6/96, REGON: 383367117 NIP: 7831801806 KRS: 0000786330

3. BILET dokument uprawniający Klienta do wstępu na wydarzenie wskazane na bilecie .

4. BILET ELEKTRONICZNY bilet w formie PDF uprawniający Klienta do wstępu na wydarzenie .

5. WYDARZENIE spotkanie biznesowe, spektakl teatralny , koncert, spektakl kabaretowy lub inne wydarzenie organizowane przez Organizatora, na które bilety sprzedaje Serwis biletowy.

6. ORGANIZATOR osoba prawna lub osoba fizyczna , która realizuje wydarzenie.

7. KLIENT osoba lub podmiot nabywający Bilety na zasadach określonych w regulaminie.

8. PŁATNOŚĆ opłata za zamawiane bilety za pośrednictwem serwisu TPAY

Serwisy umożliwiają zakup biletów na wszystkie udostępnione na stronach wydarzenia pod warunkiem dokonania zapłaty za zamawiane bilety w momencie ich zakupu.

Złożenie zamówienia na zakup biletów jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją przez Kupującego.

II ZAMÓWIENIA

1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez każdorazowe przejście przez Kupującego ścieżki składającej się z następujących kroków:

a) wybór wydarzenia z listy udostępnionych wydarzeń zakończone naciśnięciem linku ZZAPISZ SIĘ

b) wybór liczby zamawianych biletów w zależności od wydarzenia oraz rodzaju biletu bez wskazania wybieranych miejsc na planie wydarzeń

c) wybór możliwego sposobu dostawy zamówionych biletów oraz akceptacja kosztów zamówienia i zasad zakupu

d) zapłata za zarezerwowane bilety za pośrednictwem serwisu TPAY

e) potwierdzenie dokonanego zamówienia poprzez wysłanie na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej informacji o jego statusie.

2. Serwis biletowy może ograniczyć liczbę zamawianych w jednej transakcji liczby biletów. Informacja o takiej sytuacji publikowana będzie razem z informacją o danym wydarzeniu.

III PŁATNOŚCI

3. Płatność za zamawiane bilety następuje w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem serwisu TPAY

4. Ostateczne koszty zamówienia biletów składają się z ceny biletów lub z ceny biletow oraz opłat dodatkowych (m.in. kosztów dystrybucji i płatności). Wszystkie doliczane do cen biletów opłaty dodatkowe podawane są do wiadomości Kupującego w momencie składania zamówienia. Wszystkie podane ceny są cenami netto i nie zawierają należnego podatku VAT.

5. Zamówienie nieopłacone w ciągu czasu podanego na etapie przyjmowania zlecenia zostaje automatycznie anulowane.

IV DOSTAWA

6. Udostępnienie biletów Kupującemu następuje po potwierdzeniu przyjęcia płatności w sposób wskazany w zamówieniu i w terminie z niego wynikającym.

7. Sposoby i terminy dostarczania biletów zależą od możliwości organizacyjnych danego wydarzenia i są podawane w momencie wprowadzania szczegółów zamówienia.

8. Jeżeli udostępnienie biletów odbywać się będzie z opóźnieniem w stosunku do momentu dokonania zapłaty za bilety Kupujący dodatkowo jest informowany o momencie rozpoczęcia dystrybucji na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej.

9. Serwisy biletowe nie ponoszą odpowiedzialności za działania i zaniechania firm kurierskich lub Poczty Polskiej oraz Organizatorów wydarzeń oraz własne błędy powstałe w wyniku niepoprawnego działania Kupującego, w przypadku jeśli własne działania Serwisów zostały wykonane zgodnie ze złożonym zamówieniem Kupującego.

10. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych niezbędnych do odbioru biletów wskazanych w zamówieniu.

11. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanych biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.

12. W przypadku jeśli zamówione bilety nie dotrą do Kupującego w zakładanym terminie Kupujący może zwrócić się o pomoc do  Serwisy Biletowego telefonicznie lub mailowo na numer telefonu podany w sekcji “Kontakt” znajdującej się u dołu Serwisu Biletowego.

V ZWROTY

13. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Prawo odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy jest możliwe w przypadku odwołania lub zmiany terminu , godziny , lokalizacji Wydarzenia . W innych przypadkach nie ma możliwości zwrotu biletów internetowych zgodnie z ( zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827) nie jest możliwe odstąpienie od umowy oraz zwrot pieniędzy za zakupione bilety online).

VI DANE OSOBOWE

14. Dokonując rezerwacji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności na udostępnianie niezbędnych danych organizatorowi wydarzenia, na które dokonywana jest rezerwacja oraz realizacji dostawy.

15. W wypadku, kiedy usługa elektroniczna wymaga podania przez Kupującego określonych danych, Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.

VII REKLAMACJE

16. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisów biletowych WYDARZENIA PKB

17. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej potrzebę jej zgłoszenia. Do reklamacji należy złożyć opis zaistniałej sytuacji.

18. Wszelkie reklamacje należy kierować na adresy wskazane w potwierdzeniu zamówienia lub na adres: rozliczenia@wydarzenia.partnerskieklubybiznesu.pl

19. Termin składania reklamacji upływa w momencie rozpoczęcia wydarzenia, którego reklamacja dotyczy.

20. Reklamacje rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty ich wpływu do serwisów biletowych WYDARZENIA PKB , z zastrzeżeniem ust. 24.

21. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej.

22. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza serwisu biletowego WYDARZENIA PKB ograniczona jest do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Kupującego.

23. Reklamacje dotyczące płatności realizowanych poprzez usługę t-pay.pl rozpatrywane są przez t-pay.pl na zasadach przyjętych przez właściciela tego serwisu i dostępnych na stronie www.t-pay.pl. Serwisy biletowe WYDARZENIA PKB nie ponoszą odpowiedzialności za wykonanie tej usługi.

24. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur. Platforma ODR.

1. W wypadku sporu ze sprzedawcą, konsument jest uprawniony do skorzystania także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1059 ze zm.) wojewódzki inspektor podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą przez:

a) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub

b) przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.

3. Zgodnie z treścią art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25 ze zm.) stałe polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami i przedsiębiorcami. Regulamin organizacji i działania Stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich z dnia 25 września 2001 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 1214).

4. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ust. 2, wszczyna się na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Dane teleadresowe wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

5. Postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim, o którym mowa w ust. 3, wszczyna się na wniosek złożony do właściwego terenowo wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej. Formularze wniosków dostępne są w sekretariacie każdego stałego polubownego sądu konsumenckiego oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. Dane teleadresowe stałych polubownych sądów konsumenckich można znaleźć na stronie: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

6. Konsument jest także uprawniony do skorzystania z internetowego systemu rozpatrywania sporów. Pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL znajduje się platforma umożliwiająca pozasądowe rozpatrywanie sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami drogą elektroniczną, w wypadku sporu wynikającego z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (Platforma ODR).

7. Dodatkowe informacje odnośnie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać także na stronie https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

VII INNE POSTANOWIENIA

25. Zakazane jest przesyłanie przez Kupującego informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku wysłania takich treści serwis biletowym WYDARZENIA PKB mają prawo zablokować Usługobiorcy dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wystąpić na drogę prawną z roszczeniem odszkodowawczym, zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego.

26. Serwisy biletowe WYDARZENIA PKB prowadzą wyłącznie dystrybucję biletów i nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poczynione przez Organizatorów wydarzeń lub informacje przez niego przekazywane. Całkowita odpowiedzialność dotycząca wydarzenia leży po stronie jego Organizatora. Serwisy biletowe WYDARZENIA PKB nie ponoszą odpowiedzialności wobec Kupujących za działania Organizatorów wydarzeń, w szczególności za odwołane lub opóźnione wydarzenia. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Organizator wydarzenia może odmówić wstępu na wydarzenie Kupującemu jeżeli nie będzie on akceptował lub spełniał warunków wynikających z regulaminu danego wydarzenia, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa jego uczestników. Dane Organizatora wydarzenia są każdorazowo podawane do wiadomości Kupującego w momencie składania zamówienia.

27. Serwisy biletowe WYDARZENIA PKB nie odpowiadają za błędy w trakcie korzystania z serwisu wynikające z nieumiejętnego korzystania z serwisu przez Kupującego. Serwisy nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie przez Kupującego z serwisów w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem.

28. W przypadku nieważności części postanowień niniejszego regulaminu reszta zachowuje swoją ważność.

29. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania na stronach serwisów biletowych WYDARZENIA PKB

30. Spory pomiędzy serwisami biletowymi WYDARZENIA PKB a Kupującym poddane będą do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi powszechnemu.

VIII Ochrona danych osobowych

31. Sprzedawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług, w szczególności realizacji procesu zakupu biletu na organizowane wydarzenia.
32. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu 
33. O ile Klient wyrazi na to zgodę, adres e-mail podany przy subskrypcji newslettera będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów. Zgoda na subskrypcję może być cofnięta w każdym czasie, zgodnie z ust. 8.
34. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
35. Administratorem danych osobowych jest Trebiada Sp z o.o.. z siedzibą w Poznaniu od adresem: Ratajczaka 26/6/96, REGON: 383367117 NIP: 7831801806 KRS: 0000786330, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
36. Sprzedawca nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Klientów lub informacji o Klientach udostępnianych innym Klientom. Sprzedawca zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
37. Sprzedawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
38. Sprzedawca zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
39. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres: info@wydarzenia.partnerskieklubybiznesu.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.
40. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
41. Wraz z usunięciem Konta Klienta Sprzedawca usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
Ostatnio oglądane

Brak
Top